SDIT HARAPAN UMAT JEMBER

Harum Komik (Pekan Kreativitas Siswa 2020)

Karya Azma Taqiyya Rohman ( 5 Abu Bakar)

Karya Callysta Irdina Amri (3 Ali bin Abi Thalib)

Karya Clara Zhafirah Salsabila (2 Abu Bakar)

Karya Ivana Ratu Zuleyka (2 Umar bin Khattab)

Karya M Dafy El Barra (4 Ali bin Abi Thalib )

Karya Moh Farrel Daffa Rohman (2 Ali bin Abi Thalib )

Karya Muhammad Zidan R P (4 Ali bin Abi Thalib )

Karya Rayya Aiza Hanani (3 Umar bin Khattab)

Karya Ridwan Al Baihaqi (2 Abu Bakar)

Karya Zahwa Aqila Melia Muzi (5 Ali bin Abi Thalib)

Karya Ibrahim Zafran Wicaksono (1 Utsman bin Affan)

Raisya Nazwa Nurul F (4 Ali bin Abi Thalib)

Karya Ken Sevgy Giacinta Elfani (4 Ali bin Abi Thalib)

Karya Annisa Febrina Phrativhi Yaqin (3 Umar bin Khattab)

Karya Salsabila Ramadhani Kamil (5 Ali bin Abi Thalib)

Karya Athifa Salsabilla Maryam (1 Abu Bakar)

Karya Almira Azzaria Ramadhani (3 Utsman bin Affan)

Karya Areta Putri Azalia (2 Ali Bin Abi Thalib)

Karya Padma Hayu Duhita (4 Abu Bakar)

Karya Malikha Bilqis as syiffa (3 Utsman)

Karya Isma Syahidah (1 umar )

Karya Cahadiva Kayyisah Adawiyah Akbar (2 Utsman)

Karya Hana Humayra Hafizah (2 Utsman)

Karya Yasmina Kharunnnisa (2 Ali )

Karya Nanda Emilia Fitri (3 Utsman)

Karya  Emirsyah Athaya 4 Utsman

Karya Khonsa Khoirunnisa Ammarullah (4 Utsman bin Affan)

Karya ALIYA AZMI ANINDITA (2 UMAR)

dav

Karya Naswa Izzati Hanifa (4 Ali)

Karya Bella Amalia Ibrahim (2 Ali)

Bagikan yuk
Agar bermanfaat

Berita Lainnya